Chính Sách Chất Lượng

Chính Sách Chất Lượng 

Chính sách Chất lượng của Công ty được đề ra trên nguyên tắc các dịch vụ của Công ty đảm bảo:

  Thỏa mãn các yêu cầu của Chủ tầu và Quyền lợi của Thuyền viên,
  Tuân thủ luật pháp Việt Nam cũng như Công ước Quốc tế về Lao động Hàng hải (MLC 2006) bằng việc thực hiện các mục tiêu:
    •  An toàn sinh mạng con người trên biển,
    • Vận hành tầu và Hàng hải an toàn,
    • Đảm bảo quyền lợi của Thuyền viên,
    • Bảo vệ môi trường.
  Đại diện cho Công ty, Giám đốc Công ty cam kết thực hiện nghiêm túc Chính sách Chất lượng cũng như tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy định trong Sổ tay Chất lượng của Công ty.
 
  Mỗi Nhân viên, Thuyền viên của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN TẢI HÀNG HẢI ĐÔNG LONG có trách nhiệm thực hiện và tuân thủ Chính sách Chất lượng này của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
 
  Giám đốc Công ty có trách cao nhất về nhiệm thực thi Chính sách Chất lượng của Công ty.