HOẠT ĐỘNG PHÁP LÝ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐKKD)

Được cấp cho doanh nghiệp Việt Nam theo “Luật doanh nghiệp” nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng (ISO)

Hệ thống Quản lý Chất Lượng của Công ty (QMS) 9001:2015 được phê duyệt và cấp chứng chỉ bởi Công ty DAS VIETNAM (Đại diện hợp pháp Tổ chức Chứng nhận ISO của Vương Quốc Anh tại Việt Nam).