Đại Lý Tàu Biển

Đại lý tàu biển là dịch vụ mà người đại lý tàu biển nhân danh chủ tàu hoặc người khai thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan đến tàu biển hoạt động tại cảng bao gồm:

  1. Thực hiện các thủ tục để tàu biển vào, rời cảng
  2. Ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bảo hiểm hàng hải, hợp đồng xếp dỡ hàng hóa, hợp đồng thuê tàu, hợp đồng thuê thuyền viên
  3. Ký phát vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương
  4. Cung ứng vật tư, nhiên liệu, thực phẩm cho tàu biển
  5. Trình kháng nghị hàng hải
  6. Thông tin liên lạc với chủ tàu hoặc người khai thác tàu
  7. Dịch vụ liên quan đến thuyền viên
  8. Thu, chi các khoản tiền liên quan đến hoạt động khai thác tàu
  9. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng vận chuyển hoặc về tai nạn hàng hỉa và dịch vụ khác liên quan đến tàu biển.